by Mark

61000
(23.4.1944-24.11.1944) 24.11.1944 Auswertestab Adjutantur
Reichsmarschall.
61001
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 1. Batterie Flak-Abteilung 13 200
(b.mot.),
am 7.12.1944 gestrichen.
61002
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 993 (Fahre).
61003
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 3. Batterie schwere Flak-Abteilung
489 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 489 (v).
61004
(23.4.1944-24.11.1944) 5.12.1944 Artillerie-Arsenal Memel (Marine).
61005
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 Stab Funk-Uberwachungs-Abteilung
der Luftwaffe 2.
61006
(8.9.1943-22.4.1944) 6.3.1944 4. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung z.b.V. 22,
(25.11.1944-8.5.1945) 24.2.1945 4. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung 22.
61007
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 8. Sperrbrecher-Flottille
Sperrbrecher 155,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 gestrichen.
61008
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakscheinwerfer-Batterie
z.b.V.8463.
61009
(23.4.1944-24.11.1944) 28.8.1944 OKM-Seekriegsleitung 2. Abteilung
(B.d.O./Op.).
61010
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 6. Staffel Jagdgeschwader 104,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.1.1945 8. Staffel Jagdgeschwader 104.
61011
(23.4.1944-24.11.1944) 9.6.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 1.
61012
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 6. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 511 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 22.9.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 511 (v).
61013
(23.4.1944-24.11.1944) 20.7.1944 K-Flottille 413.
61014
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 1. Batterie schwere Flak-Abteilung
490 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 547 (o).
61015
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 1. Batterie
Marine-Artillerie-Abteilung 533.
61016
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 637 (o).
61017
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 14. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 17.
61018
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 Flakauswertezug 39.
61019
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 2. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 5.
61020
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Frontreparaturbetrieb GL 3662,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.6.1944 Frontreparaturbetrieb GL 3662 (He
177).
61021
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 1. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 2.
61022
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 9. Kompanie Panzer-Regiment
Hermann Goring,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 9. Kompanie
Fallschirm-Panzer-Regiment Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 1. Batterie
Fallschirm-Sturmgeschutz-Abteilung 2 Hermann Goring.
61023
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 1. Batterie
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment 2 Hermann Goring.
61024
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 5. Raumboots-Flottille R 273.
61025
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944
Luftnachrichten-Richtverbindungs-Betriebs-Personal-Kompanie z.b.V.
2,
(25.11.1944-8.5.1945) 24.2.1945 gestrichen.
61026
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 474.
61027
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 11. Staffel Jagdgeschwader 51.
61028
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 213.
61029
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 schwere Kfz.-Instandsetzungs-Zug
der Luftwaffe 2/VI.
61030
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 303.
61031
(25.11.1944-8.5.1945) 13.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6556.
61032
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 VI. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 13
300 (b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1945 gestrichen.
61033
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Flugmelde-Messzug z.b.V.31.
61034
(8.9.1943-22.4.1944) 24.4.1944 Marine-Einsatz-Abteilung Gruppe K,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Marine-K-Verband Gruppe K,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Marine-K-Verband Verwaltung V.
61035
(25.11.1944-8.5.1945) 7.2.1945 11. Lehr-Bataillon
Fallschirm-Armee-Kampfschule,
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 gestrichen.
61036
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 8. Batterie schwere
Flak-Abteilung 532 (o).
61037
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 8. Staffel Jagdgeschwader 27.
61038
(23.4.1944-24.11.1944) 19.5.1944 Schnellboots-Begleitschiff
Hauvershus,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Schnellboots-Begleitschiff
Daressalam,
(23.4.1944-24.11.1944) 8.8.1944 Schnellboots-Begleitschiff Buna.
61039
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 308.
61040
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 363.
61041
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 Luftwaffen-Stammlager fur
SS-Zoglinge 1.
61042
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Stab
Luftnachrichten-Schalt-Abteilung 14.
61043
(8.9.1943-22.4.1944) 3.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 039,
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 4. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 652 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 22.4.1945 gestrichen.
61044
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 4. Batterie schwere
Flak-Abteilung 215 (v),
am 15.11.1944 gestrichen.
61045
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Fahrschwadron
Fallschirmjager-Division 9.
61046
(23.4.1944-24.11.1944) 22.9.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 446
(Eisenbahn).
61047
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 224.
61048
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 24.
61049
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Infanterie-Bataillon der Luftwaffe 22,
am 2.1.1945 gestrichen.
61050
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Transport-Kolonne der Luftwaffe
128/III.
61051
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 8. Staffel Kampf-Geschwader 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 2. Staffel Kampf-Geschwader 53.
61052
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Regimentsstab u. Einheit
Fallschirmjager-Regiment 2.
61053
(8.9.1943-22.4.1944) 4.4.1944 1. Batterie schwere Flak-Abteilung
175 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 175 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 15.4.1945 gestrichen.
61054
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 1005 (E-Trupp),
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 gestrichen.
61055
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 2,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.10.1944 gestrichen.
61056
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
329.
61057
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 17.
61058
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 15. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 5,
am 7.12.1944 5. Kompanie Luftnachrichten-Abteilung 355.
61059
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 478.
61060
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 Front-Reparaturbetrieb GL 3657
(Daimler Benz),
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
360.
61061
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 Stab III Fla-MG-Regiment der
Luftwaffe 200,
am 15.11.1944 gestrichen.
61062
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 8. Staffel Jagdgeschwader 107,
(25.11.1944-8.5.1945) 2.1.1945 6. Staffel Jagdgeschwader 107.
61063
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 4. Batterie Flak-Abteilung 11 400
(b.mot.).
61064
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 229.
61065
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 374
(V),
(23.4.1944-24.11.1944) 19.10.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 374
(o).
61066
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 Transport-Begleitkompanie der
Luftwaffe 3/XI.
61067
(8.9.1943-22.4.1944) 13.4.1944 Erganzungs-Nacht-Jagd-Staffel,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 Stab Erganzungs-Nacht-Jagd-Gruppe,
(23.4.1944-24.11.1944) 1.12.1944 Stab I Erganzungs-Jagd-Geschwader
2.
61068
(23.4.1944-24.11.1944) 7.12.1944 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 992 (Fahre).
61069
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
333.
61070
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 II. Gruppe Nacht-Jagdgeschwader
100.
61071
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4216,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 6. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 675 (v).
61072
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Begleitkompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Division 2 Hermann Goring.
61073
(8.9.1943-22.4.1944) 27.3.1944 Flakauswertezug 14 (mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 Flakauswertezug 14.
61074
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 5. Batterie
Marine-Artillerie-Abteilung 533.
61075
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
20/IV.
61076
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 15,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 13. Raumboots-Flottille R 171,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61077
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 14. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 18.
61078
(8.9.1943-22.4.1944) 27.3.1944 Bergnot-Kommando 37 der Luftwaffe.
61079
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung 146.
61080
(25.11.1944-8.5.1945) 25.1.1945 2. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 310 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 4.4.1945 5. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 809 (v).
61081
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4222,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.10.1944 4. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 678 (o).
61082
(8.9.1943-22.4.1944) 5.4.1944 Flak-Gerate-Ausgabestelle 9/III,
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Flak-Gerate-Ausgabestelle 9/XII.
61083
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
911.
61084
(23.4.1944-24.11.1944) 10.7.1944 11. Raumboots-Flottille RD 111,
(23.4.1944-24.11.1944) 20.10.1944 22. U-Jagd-Flottille R 111.
61085
(23.4.1944-24.11.1944) 20.7.1944 K-Flottille 414.
61086
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 Fliegerhorst-Kommandantur A Odense,
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 FI.H.Kommandantur A 104/XI.
61087
(23.4.1944-24.11.1944) 5.12.1944 4. Kompanie Flugmelde-Abteilung
5 (Marine).
61088
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
704,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 659 (o).
61089
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Gerate-Kolonne
Fallschirm-Luftnachrichten-Abteilung 6,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 Gerate-Kolonne
Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 6.
61090
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 2. Batterie schwere
Flak-Abteilung 144 (Eisenbahn).
61091
(23.4.1944-24.11.1944) 19.5.1944 17. U-Jagd-Flottille U.J. 1714.
61092
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 98.
61093
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 2.
61094
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 1l 900
(b.mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 20.10.1944 2. Batterie Flak-Regiment 18.
61095
(8.9.1943-22.4.1944) 30.3.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
140/XI.
61096
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
708,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 2. Batterie schwere
Flak-Abteilung 660 (o).
61097
(23.4.1944-24.11.1944) 3.7.1944 Kfz.- Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 18/VI.
61098
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Verwundeten-Transportschiff
Nordstjernen.
61099
(23.4.1944-24.11.1944) 8.7.1944 1. Flak-Lehr- u.
Versuchs-Batterie F.
61100
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 14
010.
61101
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Stab u. 1.-5. Kompanie
Fallschirm-Feldersatz-Bataillon 3.
61102
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 6. Kompanie NSKK-Regiment der
Luftwaffe 3, am 22.11.1944 gestrichen.
61103
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
297.
61104
(8.9.1943-22.4.1944) 21.3.1944 Flieger-Korps XI
Ausrustungs-Kommando,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.6.1944 Fallschirm-AOK 1, am 26.10.1944
gestrichen.
61105
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 12 100
(b.mot.).
61106
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 1. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 610 (o),
am 27.11.1944 gestrichen.
61107
(23.4.1944-24.11.1944) 20.7.1944 K-Flottille 415.
61108
(23.4.1944-24.11.1944) 28.5.1944 6. Batterie Luftsperr-Abteilung
106 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 25.7.1944 6. Batterie
Luftsperr-Flak-Abteilung 106 (v).
61109
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
103/III.
61110
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 5. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 809 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 5. Batterie leichte
Flak-Abteilung 717 (v).
61111
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
107/XVII.
61112
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 100.
61113
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 230.
61114
(8.9.1943-22.4.1944) 9.3.1944 Kfz.-Werkstatt-Kompanie der
Luftwaffe 101/XII.
61115
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 13. Raumboots-Flottille R 177.
61116
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 5. Batterie Flak-Regiment 50.
61117
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 3. Kompanie 1.
Marine-Bordflak-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 2. u. 3. Kompanie 1.
Marine-Bordflak-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 28.3.1945 3. Kompanie 1.
Marine-Bordflak-Abteilung.
61118
(23.4.1944-24.11.1944) 30.6.1944 4. Zug
Fallschirm-Armee-Sanitats-Park.
61119
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
714,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 380 (o).
61120
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 482.
61121
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 VI. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 12
400 (b.mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 15.11.1944 gestrichen.
61122
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Transport-Begleitkompanie der
Luftwaffe 6/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Transport-Begleit-Batterie (W.)
der Luftwaffe 6/XI.
61123
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
102/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61124
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakscheinwerfer-Batterie
z.b.V.8456,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 1. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 189 (o).
61125
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Flieger-Gerate-Ausgabestelle
104/VII.
61126
(23.4.1944-24.11.1944) 27.8.1944 schwere Kfz.-Instandsetzungs-Zug
der Luftwaffe 4/VI,
(25.11.1944-8.5.1945) 30.12.1944 gestrichen.
61127
(8.9.1943-22.4.1944) 15.4.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 406,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 333 (o).
61128
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 13. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 7.
61129
(23.4.1944-24.11.1944) 25.9.1944 Stab Flak-Abteilung 10 080
(b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 2.1.1945 gestrichen.
61130
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 I.Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 351.
61131
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944 5. Batterie
Luftsperr-Flak-Abteilung 208 (o),
(23.4.1944-24.11.1944) 15.11.1944 gestrichen.
61132
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 16. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 117.
61133
(8.9.1943-22.4.1944) 13.3.1944 Stab III NSKK-Regiment der
Luftwaffe 1.
61134
(25.11.1944-8.5.1945) 14.2.1945 Stab u. 1.-6. Kompanie
Fallschirm-Panzer-Jagd-Bataillon 51,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 gestrichen.
61135
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 4. Batterie leichte
Flak-Abteilung 972 (E-Trupp).
61136
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Flak-Gerate-Ausgabestelle 103/XI
(o).
61137
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6526.
61138
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
315.
61139
(23.4.1944-24.11.1944) 23.6.1944 1. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 167.
61140
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 schwere Heimat-Flak-Batterie
249/VIII.
61141
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab gemischte Flak-Abteilung 315
(o).
61142
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 2. Staffel Jagdgeschwader 300.
61143
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 61. Vorposten-Flottille V 6107.
61144
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 1. Kompanie
Landesschutzen-Bataillon der Luftwaffe 5,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.10.1944 1. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXII,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.10.1944 gestrichen, wurde Fp.Nr. 62941 B.
61145
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Bataillon Schluckebier,
(25.11.1944-8.5.1945) 28.4.1945 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 26.
61146
(23.4.1944-24.11.1944) 5.7.1944 Flugmelde-Mess-Zug z.b.V.13,
(25.11.1944-8.5.1945) 75.1.1945 gestrichen.
61147
(25.11.1944-8.5.1945) 6.11.1944 Kfz.-Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 21/VI.
61148
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Fallschirm-Granatw.Bataillon 1,
(23.4.1944-24.11.1944) 10.7.1944 gestrichen.
61149
(25.11.1944-8.5.1945) 9.2.1945 2. Raumboots-Flottille R 419.
61150
keine Zuteilung.
61151
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 III. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 11
700 (b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1945 gestrichen.
61152
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 486.
61153
(8.9.1943-22.4.1944) 24.4.1944 Zerstorer Z 43.
61154
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 11. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 212.
61155
(23.4.1944-24.11.1944) 16.6.1944 Flugbetriebsstoff-Ausgabestelle
der Luftwaffe 1/XI.
61156
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 leichte Alarm-Flak-Batterie 3/I.
61157
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 gestrichen.
61158
(8.9.1943-22.4.1944) 20.4.1944 Kfz.-Gerate-Ausgabestelle der
Luftwaffe 4/VIII.
61159
(23.4.1944-24.11.1944) 14.6.1944 Flughafen-Betriebs-Kompanie
Kroat. Kampfgruppe 1,
am 29.8.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 16. Vorposten-Flottille V 1601.
61160
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 37.
61161
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 5. Staffel Jagdgeschwader 110,
am 1.12.1944 11. Staffel Jagdgeschwader 110.
61162
(23.4.1944-24.11.1944) 31.5.1944 6. Torpedoboots-Flottille T 33,
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 5. Torpedoboots-Flottille T 33.
61163
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 101.
61164
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 630,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille B-Gruppe
V 1244,
am 16.3.1945 gestrichen.
61165
(8.9.1943-22.4.1944) 30.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 6430,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 gestrichen.
61166
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 181.
61167
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
367.
61168
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 18,
(23.4.1944-24.11.1944) 5.10.1944 gestrichen.
61169
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
31/VIII.
61170
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Platzkommando Dostler 3.
61171
(8.9.1943-22.4.1944) 3.4.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E 712/I
Platzkommando Laatre,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.8.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 22.9.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E 212
/I Platzkommando Laatre,
(25.11.1944-8.5.1945) 7.2.1945 gestrichen.
61172
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment 93,
(25.11.1944-8.5.1945) 17.1.1945 gestrichen.
61173
(23.4.1944-24.11.1944) 2.11.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 18.
61174
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 8.
61175
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Nebel-Kompanieder Luftwaffe 57.
61176
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 13. Raumboots-Flottille R 183.
61177
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 11. Kompanie
Kraftwagen-Transport-Regiment 2 (Speer) der Luftwaffe.
61178
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Fallschirmjager-Abteilung 5.
61179
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
103/XVII.
61180
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 14. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 38.
61181
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Sanitats-Ausbildungs-Kompanie
Fallschirmjager-Ersatz- u. Ausbildungs-Regiment 2,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 4.4.1945 Sanitats-Ausbildungs-Kompanie
Fallschirmjager-Ersatz- u. Ausbildungs-Regiment 2.
61182
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 461.
61183
(23.4.1944-24.11.1944) 13.7.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
113/VII.
61184
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 319.
61185
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 1. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 84.
61186
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon VII,
(25.11.1944-8.5.1945) 24.2.1945 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Grenadier-Regiment 861.
61187
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 1. Batterie Flak-Abteilung 1l 800
(b.mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 4. Batterie Flak-Abteilung 1l 900
(b.mot.).
61188
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
336.
61189
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 4. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 315 (o).
61190
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 3. Kompanie 2.
Marine-Bordflak-Abteilung.
61191
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Stab II u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 6.
61192
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab gemischte Flak-Abteilung 316
(o).
61193
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
7/III.
61194
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 7. Staffel Jagdgeschwader 103.
61195
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Torpedo-Schul-Flottille TS 11.
61196
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 631,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille B-Gruppe
V 1245,
am 16.3.1945 gestrichen.
61197
(23.4.1944-24.11.1944) 22.5.1944 14. U-Jagd-Flottille U.J. 1434,
(23.4.1944-24.11.1944) 30.11.1944 15. Vorposten-Flottille
D-Gruppe U.J.1434.
61198
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 490.
61199
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 17. U-Jagd-Flottille U.J. 1717.
61200
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 39.
61201
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 7.
61202
(8.9.1943-22.4.1944) 27.3.1944 Flakauswertezug 144.
61203
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 5. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 578 (o).
61204
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Sicherungs-Bataillon I.
61205
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XVII,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.2.1945 gestrichen.
61206
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 Stab 1.
Marine-Feuerschutz-Abteilung ,
(23.4.1944-24.11.1944) 22.5.1944 Stab u. 1.-2. Kompanie 1.
Marine-Feuerschutz-Abteilung.
61207
(23.4.1944-24.11.1944) 28.5.1944 Stab u. 1.-3. Batterie
Fallschirm-Granatw.Bataillon 2.
61208
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 117.
61209
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Panzergrenadier-Regiment 2 Hermann Goring,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 2 Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Stab I, 1.-4. u.
Versorgungs-Kompanie Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 1 H.G.
61210
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 95 (mot.).
61211
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 489 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 Stab schwere Flak-Abteilung 489
(v).
61212
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 12. U-Jagd-Flottille U.J. 1229.
61213
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 3. Staffel Kampf-Geschwader 101,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.1.1945 Industrie-Staffel Kampf-Geschwader
200.
61214
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 2. Kompanie L.S.-Abteilung 17,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.9.1944 3. Kompanie L.S.-Abteilung 17.
61215
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 632,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille V 1225,
am 16.3.1945 gestrichen.
61216
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Stab Flak-Abteilung 12 200
(b.mot.).
61217
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
28/VIII.
61218
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
104/IV.
61219
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 1. Kompanie
Luftwaffen-Bau-Bataillon 132/XVII (K.).
61220
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 Erganzungs-Kompanie Kroat.
Luftwaffen-Legion,
am 17.11.1944 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 Erganzungs-Kompanie Stab Kroat.
Luftwaffen-Legion,
am 29.4.1945 gestrichen.
61221
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Erganzungs-Transport-Fl.Staffel,
am 1.12.1944 gestrichen.
61222
(23.4.1944-24.11.1944) 22.5.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 469 (o).
61223
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 3621.
61224
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Torpedo-Schul-Flottille TS 12.
61225
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Stab u. Einheit
Fallschirm-Luftnachrichten-Abteilung 5,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 Stab u. Einheit
Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 5.
61226
(23.4.1944-24.11.1944) 23.9.1944 Stab Luftwaffen-Berge-Bataillon X.
61227
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 6. Kompanie
Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment 93,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 5. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 221.
61228
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 462.
61229
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 Stab Ausbildungs-Bataillon der
Luftwaffe (O.B.) 2,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61230
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Fusilier-Kompanie d. 1.
Marine-Division.
61231
(23.4.1944-24.11.1944) 13.6.1944 6. Sicherungs-Flottille F-Gruppe.
61232
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Stab, 1.-2. Kompanie u.
Gerate-Kolonne Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 6,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 gestrichen.
61233
(23.4.1944-24.11.1944) 26.5.1944 Flakauswertezug 248.
61234
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 4. Batterie leichte
Flak-Abteilung 729 (o).
61235
(8.9.1943-22.4.1944) 9.3.1944 7. Batterie Flak-Regiment 52.
61236
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 1. Batterie schwere
Flak-Abteilung 103 (v).
61237
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 4. Batterie
Fallschirm-Sturmgeschutz-Abteilung 2 Hermann Goring.
61238
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Stab Jagdgeschwader 200,
am 15.11.1944 gestrichen.
61239
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 51,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61240
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 26.
61241
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 3. Batterie Flak-Abteilung 10
081 (b.mot.).
61242
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 X-Flottille 463.
61243
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
371.
61244
(8.9.1943-22.4.1944) 13.4.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 662 (o).
61245
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Torpedo-Schul-Flottille TS 13.
61246
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 Ausbildungs- u. Ersatz-Bataillon
(Ital.) Feld-Luftgau-Kommando XXVIII (dtsch. Pers.),
(25.11.1944-8.5.1945) 30.12.1944 gestrichen.
61247
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
109/XI.
61248
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 12. U-Jagd-Flottille U.J. 1230.
61249
(23.4.1944-24.11.1944) 9.6.1944 Stab gemischte Flak-Abteilung 511
(v),
(23.4.1944-24.11.1944) 22.9.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 511
(v).
61250
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Luftwaffen-Sanitats-Abteilung 1/I.
61251
(23.4.1944-24.11.1944) 15.6.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
700,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.12.1944 1. Batterie schwere
Flak-Abteilung 653 (o).
61252
(23.4.1944-24.11.1944) 22.9.1944 1. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 230 (o).
61253
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 2. Batterie
Fallschirm-Flak-Abteilung 6.
61254
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 KommandoFlughafenbereich 2/VIII,
am 3.6.1944 gestrichen.
61255
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 118.
61256
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Regimentsstab
Luftgas-Feld-Regiment Belgien/Nordfrankreich (mot.) 53,
(23.4.1944-24.11.1944) 31.10.1944 gestrichen.
61257
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 203.
61258
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
107/IV.
61259
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 1. Batterie Flak-Regiment 54.
61260
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 1. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 9.
61261
(23.4.1944-24.11.1944) 14.6.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 395 (Eisenbahn).
61262
(23.4.1944-24.11.1944) 10.7.1944 3. Staffel Fl.Verb.G.2,
am 19.10.1944 gestrichen.
61263
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 Luftnachrichten-Kompanie
Jagdgeschwader 53.
61264
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
718,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 2. Batterie schwere
Flak-Abteilung 383 (o).
61265
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Stab Fallschirm-Flak-Abteilung 5,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61266
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 250,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.10.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 323 (o).
61267
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 2. Sicherungs-Schul-Flottille.
61268
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 16,
(23.4.1944-24.11.1944) 24.11.1944 3. Kompanie
Fallschirmjager-Abteilung Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 10. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 3 Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 14. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 3 Hermann Goring.
61269
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 500.
61270
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 4. Staffel Jagdgeschwader 103,
(23.4.1944-24.11.1944) 1.12.1944 I. Gruppe Jagdgeschwader 103.
61271
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 109 (o).
61272
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Stab u. 1.-3. Kompanie 9.
Marine-Kraftfahr-Abteilung.
61273
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
109/XVII.
61274
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6555.
61275
(8.9.1943-22.4.1944) 3.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 063,
(8.9.1943-22.4.1944) 26.4.1944 3. Batterie schwere Flak-Abteilung
599 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 3. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 599 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 14.2.1945 gestrichen.
61276
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 13. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 23.
61277
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 52,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61278
(23.4.1944-24.11.1944) 17.5.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 4.
61279
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Luftwaffen-Sicherungs-Bataillon V.
61280
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 Rollfeldherrichtungs-Kolonne 2.
61281
(8.9.1943-22.4.1944) 19.4.1944 Regimentsstab Fallschirm-Ersatz- u.
Ausbildungs-Regiment 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61282
(23.4.1944-24.11.1944) 22.7.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
266,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.10.1944 7. Batterie schwere
Flak-Abteilung 154 (o).
61283
(23.4.1944-24.11.1944) 26.5.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
416.
61284
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Torpedo-Schul-Flottille TS 14.
61285
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 8. Batterie schwere
Flak-Abteilung 301 (o).
61286
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Stab I Luftgau-Feld-Regiment
Belgien/Nordfrankreich (mot.) 22,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.2.1945 gestrichen.
61287
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 633,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille V 1226,
am 16.3.1945 gestrichen.
61288
(23.4.1944-24.11.1944) 1.9.1944 Nachschub-Kompanie der Luftwaffe
21/III.
61289
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4214,
(23.4.1944-24.11.1944) 2.9.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 502 (o).
61290
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 Kfz.-Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 11/XVII.
61291
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 1. Staffel Jagdgeschwader 116,
am 15.11.1944 5. Staffel Jagdgeschwader 107.
61292
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 Regimentsstab
Luftnachrichten-Flugsicherungs-Regiment Ost,
am 6.5.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944 1. Batterie Flak-Regiment 30 (v).
61293
(23.4.1944-24.11.1944) 11.9.1944 schwere Artillerie-Trager
Trompenburg 13. Landungs-Lehr-Flottille.
61294
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Kolonne
Fallschirm-Flak-Abteilung 6.
61295
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab I u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 6,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 Stab I u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 4,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61296
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 464.
61297
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 Transport-Kolonne der Luftwaffe
159/XII.
61298
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
723,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 383 (o).
61299
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6536,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 1. Batterie leichte Flak-Abteilung
974 (Eisenbahn).
61300
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 OFL-Chef FLR-Flak.
61301
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 634,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille V 1228,
am 16.3.1945 gestrichen.
61302
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Torpedo-Schul-Flottille TS 15.
61303
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 1. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 578 (o).
61304
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Nachschub-Fuhrer 6.
Fallschirmjager-Division,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 Kommandeur d.
Fallschirm-Divisions-Nachschub-Trupp 6.
61305
(8.9.1943-22.4.1944) 7.3.1944 Kfz.-Werkstatt-Zug der Luftwaffe
114/XII (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Kfz.-Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 15/XI.
61306
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Infanterie-Bataillon der Luftwaffe 51.
61307
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
284.
61308
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 4. Batterie
Fallschirm-Flak-Abteilung 5,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61309
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Fallschirm-Panzerjager-Abteilung 6,
(25.11.1944-8.5.1945) 11.2.1945 gestrichen.
61310
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 444 (Eisenbahn).
61311
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 8. Raumboots-Flottille R 147.
61312
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 Flieger-Gerate-Ausgabestelle
53/XVII,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.10.1944 gestrichen.
61313
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 465.
61314
(23.4.1944-24.11.1944) 19.9.1944 Fangboot M 510.
61315
(8.9.1943-22.4.1944) 4.4.1944 4. Batterie schwere Flak-Abteilung
175 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 4. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 175 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 14.4.1945 gestrichen.
61316
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 L.S.-Abteilung 60.
61317
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 9. Staffel Kampf-Geschwader 30.
61318
(23.4.1944-24.11.1944) 18.5.1944 Seeflieger-Horst-Werft Portorose,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61319
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Stab IV
Flieger-Ausbildungs-Regiment 202.
61320
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXXIII.
61321
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
108/VIII.
61322
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 23.
61323
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Kolonne F Abteilung Stab
z.b.V.1/XIV,
(25.11.1944-8.5.1945) 14.2.1945 Kolonne Fuhrer z.b.V.3,
am 3.4.1945 gestrichen.
61324
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 53,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61325
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Marine-Feldersatz-Bataillon 1.
Marine-Division.
61326
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Nachschub-Fuhrer d.
Fallschirm-Division 9,
(25.11.1944-8.5.1945) 28.4.1945 Kommandeur d.
Fallschirm-Divisions-Nachschub-Trupp 9.
61327
(8.9.1943-22.4.1944) 30.3.1944 8. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung z.b.V. 21,
(25.11.1944-8.5.1945) 24.2.1945 8. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung 21.
61328
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Stab III, 9.-12.- u.
Versorgungs-Kompanie Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 3 H.G.
61329
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6822.
61330
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
214.
61331
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 Luft-Beobachtungs-Staffel 2,
(23.4.1944-24.11.1944) 19.10.1944 gestrichen.
61332
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Fliegerhorst-Kommandantur A 8/VI.
61333
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 3. Marine-Ersatz-Abteilung.
61334
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batteriez.b.V. 10 219.
61335
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 940 (v).
61336
(23.4.1944-24.11.1944) 5.12.1944 24. Landungs-Flottille 7. Gruppe.
61337
(8.9.1943-22.4.1944) 12.4.1944 1. Batterie Flak-Regiment 2.
61338
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
231.
61339
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 1. Batterie
Feld-Flak-Artillerie-Schule 13.
61340
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Navigations-Schule 1.
61341
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 5. Batterie Flak-Abteilung 13 200
(b.mot.),
am 7.12.1944 gestrichen.
61342
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Stab gemischte Flak-Abteilung 214
(o).
61343
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 2. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 11.
61344
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944 Flakscheinwerfer-Batterie
z.b.V.7736,
(25.11.1944-8.5.1945) kein Datum gestrichen.
61345
(8.9.1943-22.4.1944) 13.3.1944 1. Batterie leichte Flak-Abteilung
88 (mot.).
61346
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 12.
61347
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 17.
61348
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 102.
61349
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 mittlere Flak-Batterie z.b.V. 14
050.
61350
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 54,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61351
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
306.
61352
(23.4.1944-24.11.1944) 20.10.1944 Feuerloschzug der 3. Kompanie 9.
Marine-Feuerschutz-Abteilung.
61353
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXXVII.
61354
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Luftwaffen-Sanitats-Zug 2/V.
61355
(8.9.1943-22.4.1944) 5.4.1944 Regimentsstab Begleit-Regiment
Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 Regimentsstab
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 1 Hermann Goring.
61356
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Vorposten-Flottille V 635,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 12. Vorposten-Flottille V 1229,
am 16.3.1945 gestrichen.
61357
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
293.
61358
(23.4.1944-24.11.1944) 19.6.1944 13.
Sicherungs-Flottillen-Kommando.
61359
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Fallschirm-Kraftfahr-Kompanie 62.
61360
(23.4.1944-24.11.1944) 4.9.1944 4. Staffel Jagdgeschwader 77.
61361
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 466.
61362
(23.4.1944-24.11.1944) 30.6.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
552,
(23.4.1944-24.11.1944) 22.8.1944 7. Batterie schwere
Flak-Abteilung 357 (o).
61363
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakscheinwerfer-Batterie
z.b.V.8462.
61364
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Flugmelde-Funk-Kompanie z.b.V. 41.
61365
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 13. Raumboots-Flottille R 246.
61366
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Fallschirm-Panzerjager-Abteilung 2.
61367
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 I. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 219,
am 14.4.1945 gestrichen.
61368
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 1. Kompanie
Landesschutzen-Bataillon der Luftwaffe 6.
61369
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakauswertezug 134 (mot.).
61370
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 107.
61371
(23.4.1944-24.11.1944) 6.6.1944 Stab II u. Einheit Fallschirm-
Artillerie-Regiment 2.
61372
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Fallschirm-Sanitats-Kompanie 51,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 gestrichen.
61373
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XVIII,
(25.11.1944-8.5.1945) 30.12.1944 gestrichen.
61374
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 485 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 gestrichen.
61375
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Flak-Transport-Batterie 301/VI.
61376
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
114/III,
am 22.11.1944 gestrichen.
61377
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 12. Minensuch-Flottille M 602.
61378
(8.9.1943-22.4.1944) 20.4.1944 1. Kompanie
Luftwaffen-Bau-Bataillon 34/XI,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.6.1944 1. Kompanie
Luftwaffen-Pionier-Bataillon 4.
61379
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Sicherungs-Flottille D-Gruppe
M 6063.
61380
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 112.
61381
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
118/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61382
(25.11.1944-8.5.1945) 24.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
209.
61383
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Fallschirm-Backerei-Kompanie 6.
61384
(8.9.1943-22.4.1944) 9.3.1944 6. Batterie schwere Flak-Abteilung
561 (o).
61385
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 2. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 558 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 gestrichen.
61386
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Luftkriegsschule 9.
61387
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 Erprobungs-Kommando TA 152.
61388
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 4. Batterie Feld-F.A.S.31 (West),
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen.
61389
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Flak-Gerate-Ausgabestelle 102/XVII
(o).
61390
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
941.
61391
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Feldlazarett 2
Fallschirmjager-Division 2.
61392
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
62/III.
61393
(23.4.1944-24.11.1944) 30.11.1944 15. Vorposten-Flottille
D-Gruppe U.J. 1435.
61394
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 2. Batterie Flak-Regiment 35.
61395
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 3. Kompanie 1.
Marine-Feuerschutz-Abteilung .
61396
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 2. Staffel (Erganzung) K-Gruppe
(J),
(25.11.1944-8.5.1945) 9.2.1945 2. Staffel (Erganzung)
Kampf-Geschwader (J).
61397
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 10. Batterie Flak-Regiment 32.
61398
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Flak-Auswertezug 23.
61399
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Fliegerhorst-Kommandantur A 12/VI.
61400
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 107.
61401
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Flugplatz-Kommando A 9/VIII,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.6.1944 Fl. H.Kommandantur E 201/VIII.
61402
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Transport-Kolonne der Luftwaffe
154/VI.
61403
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 leichte Transport-Kolonne
Luftnachrichten-Regiment Ob.d.L.
61404
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 1. Batterie schwere Flak-Abteilung
483 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 167 (v).
61405
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Erprobungs-Kommando 41.
61406
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 25. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 250,
(25.11.1944-8.5.1945) 14.4.1945 gestrichen.
61407
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 12. Minensuch-Flottille M 801.
61408
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
29/VIII.
61409
(8.9.1943-22.4.1944) 13.4.1944 4. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 526 (v).
61410
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 14. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 22.
61411
(23.4.1944-24.11.1944) 28.5.1944 Luftnachrichten-Betriebs-Zug
z.b.V.4.
61412
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6. Sicherungs-Flottille F-Gruppe
SG 22.
61413
(23.4.1944-24.11.1944) 13.6.1944 13. Sicherungs-Flottille TA 32,
(23.4.1944-24.11.1944) 10.10.1944 10. Torpedoboats-Flottille TA
32.
61414
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Transport-Kolonne der Luftwaffe
118/I.
61415
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 4. Batterie
Panzer-Artillerie-Regiment Hermann Goring,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 4. Batterie
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12 1944 4. Batterie
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment 1 Hermann Goring.
61416
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Fallschirm-Feldwerkstatt-Zug 5,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Fallschirm-Feldwerkstatt-Zug 5.
61417
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6523,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.5.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 13.7.1944 5. Batterie leichte
Flak-Abteilung 737 (o).
61418
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Fallschirm-Backerei-Kompanie 2.
61419
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 467.
61420
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Flugbetriebsstoff-Kolonne 515/VII.
61421
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
22/XVII.
61422
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 18. Staffel (Erganzung)
Jagdgeschwader 1.
61423
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 12. Minensuch-Flottille M 802.
61424
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
141/XII,
am 22.11.1944 gestrichen.
61425
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Strafvollstreckungszug
Feld-Luftgau-Kommando Belgien/Nordfrankreich.
61426
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 5. Raumboots-Flottille R 265.
61427
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 2. Minensuch-Flottille M 609.
61428
(8.9.1943-22.4.1944) 9.3.1944 7. Batterie schwere Flak-Abteilung
234 (o).
61429
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 3. Batterie leichte
Flak-Abteilung 1005 (E-Trupp).
61430
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 Nachrichten-Kompanie
Fallschirm-Ersatz- u. Ausbildungs-Brigade Hermann Goring.
61431
(23.4.1944-24.11.1944) 16.6.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung
125.
61432
(8.9.1943-22.4.1944) 21.3.1944 2. Batterie schwere Flak-Abteilung
279 (Eisenbahn).
61433
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 10. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 219,
am 15.4.1945 gestrichen.
61434
(23.4.1944-24.11.1944) 24.10.1944 12. U-Jagd-Flottille U.J. 1225.
61435
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 3. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 57.
61436
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
118/III,
am 22.11.1944 gestrichen.
61437
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
114/VII.
61438
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
111/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61439
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon III.
61440
(23.4.1944-24.11.1944) 27.8.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 7092,
(23.4.1944-24.11.1944) 28.10.1944 7. Batterie leichte
Flak-Abteilung 836 (o).
61441
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 5. Staffel Jagdgeschwader 110.
61442
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 Stab 9.
Marine-Feuerschutz-Abteilung,
(23.4.1944-24.11.1944) 28.6.1944 Stab u. 1.-2. Kompanie 9.
Marine-Feuerschutz-Abteilung,
(23.4.1944-24.11.1944) 20.10.1944 Stab u. 1. Kompanie 9.
Marine-Feuerschutz-Abteilung.
61443
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 8. Kompanie Panzerjager-Regiment
Hermann Goring,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 8. Kompanie
Fallschirm-Panzerjager-Regiment Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 8. Kompanie
Fallschirm-Panzerjager-Abteilung Hermann Goring.
61444
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Fallschirm-Kraftfahr-Kompanie 21.
61445
(23.4.1944-24.11.1944) 3.7.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4217,
(23.4.1944-24.11.1944) 24.8.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 676 (o).
61446
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
420,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 331 (o).
61447
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 1. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 230.
61448
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 16. Kompanie
Fallschirmjager-Lehr-Regiment 21.
61449
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Stab
Luftnachrichten-Funk-Aufklarungs-Abteilung Reich,
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 III. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 351,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 Stab Luftnachrichten-Abteilung 356.
61450
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Fahrkolonne der Luftwaffe 1/VII.
61451
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 1. Kraftfahr-Kompanie 5.
Fallschirmjager-Division,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.6.1944 Fallschirm-Kraftfahr-Kompanie 51.
61452
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Flak-Transport-Batterie 83/VI.
61453
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 55,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61454
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Fallschirm-Feldwerkstatt-Zug 3.
61455
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Fallschirm-Nachschub-Kompanie 5,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Fallschirm-Nachschub-Kompanie 5.
61456
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Ausbildungs-Bataillon
Flieger-Regiment 22.
61457
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 1. Batterie
Fallschirm-Flak-Abteilung 6,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 1. Batterie
Fallschirm-Flak-Abteilung 7.
61458
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 468.
61459
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
729,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 658 (o).
61460
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 1. Staffel Nacht-Jagdgeschwader 7,
(23.4.1944-24.11.1944) 1.12.1944 10. Staffel Nacht-Jagdgeschwader
2.
61461
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
891.
61462
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
339.
61463
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 18,
(23.4.1944-24.11.1944) 28.10.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment Grossmehl,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 20.
61464
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Marine-Flak-Abteilung 1001.
61465
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Landesschutzen-Kompanie der
Luftwaffe 122/III,
am 22.11.1944 gestrichen.
61466
(8.9.1943-22.4.1944) 6.3.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
108/III,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen.
61467
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 7. Kompanie
OKW-Kraftfstoff-Transport-Regiment .
61468
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 6.Transport-Flottille 3. Gruppe,
am 22.11.1944 gestrichen.
61469
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 22.
61470
(23.4.1944-24.11.1944) 28.6.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
262,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.10.1944 9. Batterie schwere
Flak-Abteilung 325 (o).
61471
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 4. Batterie Flak-Regiment 54.
61472
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 II. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 229.
61473
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 23. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 250,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61474
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
955,
(25.11.1944-8.5.1945) 9.2.1944 5. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 188 (o).
61475
(8.9.1943-22.4.1944) 15.4.1944 Platzkommando Njvidek der
Fliegerhorst-Kommandantur A 103/XVII,
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Platzkommando Ujvidek, am
29.8.1944 gestrichen.
61476
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Marine-K-Verbindungs-Stutzpunkt
Helgoland.
61477
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 2. Staffel Nacht-Schlacht-Gruppe
6.
61478
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 7. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 357.
61479
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 4. Batterie leichte Flak-Abteilung
777 (v).
61480
(25.11.1944-8.5.1945) 2.3.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 24.
61481
(23.4.1944-24.11.1944) 25.10.1944 Stab Marine-Artillerie-Abteilung
523,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.11.1944 Stab u. 2.-9. Batterie
Marine-Artillerie-Abteilung 523.
61482
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Torpedo-Kommando Genua.
61483
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 469.
61484
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 2. Staffel Jagdgeschwader 6.
61485
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 13.
61486
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
733,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 9. Batterie schwere
Flak-Abteilung 521 (o).
61487
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Stab II,4.-6. Batterie u. Kolonne
II Fallschirm-Artillerie-Regiment 11,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 Stab II u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 9.
61488
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 Regimentsstab
Fallschirm-Artillerie-Regiment 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 Regimentsstab
Fallschirm-Artillerie-Regiment 12.
61489
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 1. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 251.
61490
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 122.
61491
(23.4.1944-24.11.1944) 24.5.1944 12. U-Jagd-Flottille U.J.1201.
61492
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
126/III,
am 22.11.1944 gestrichen.
61493
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 6. Staffel Kampf-Geschwader 200,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.1.1945 14. Staffel Kampf-Geschwader 200.
61494
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 4. Batterie Flak-Regiment 255,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 4. Batterie leichte
Flak-Abteilung 1003 (E-Trupp).
61495
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Regimentsstab
Fallschirm-Pionier-Regiment 21,
am 16.1.1945 gestrichen.
61496
(8.9.1943-22.4.1944) 27.3.1944 25. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 51,
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 gestrichen.
61497
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
502.
61498
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 13,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 gestrichen.
61499
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Luftmunitions-Anstalt z.b.V. 2/IV,
(23.4.1944-24.11.1944) 19.7.1944 Luftmunitions-Anstalt z.b.V.
6/III.
61500
(8.9.1943-22.4.1944) 5.4.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 486 (o).
61501
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Luftnachrichten-Schalt-Abteilung 5.
61502
(23.4.1944-24.11.1944) 28.9.1944 Stab 21. Schiffsstamm-Abteilung,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Stab u. 1. Kompanie 21.
Schiffsstamm-Abteilung.
61503
(23.4.1944-24.11.1944) 30.11.1944 11. U-Jagd-Flottille U.J. 1119.
61504
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
737,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 9. Batterie schwere
Flak-Abteilung 383 (o).
61505
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 5. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 562 (o).
61506
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 I. Gruppe Jagdgeschwader 80.
61507
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944 3. Batterie Flak-Regiment 30 (v).
61508
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Luftwaffen-Betreuungs-Zug 3.
61509
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 13. Kompanie
Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment 91,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Flugmelde-Funk-Kompanie z.b.V.
20.
61510
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 K-Flottille 470.
61511
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Kolonne Fallschirmjager-Regiment
13,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61512
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E
229/VII,
am 6.11.1944 gestrichen.
61513
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Flakscheinwerfer-Batterie z.b.V.
8451,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 2. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 379 (o).
61514
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 Kfz.-Werkstatt-Kompanie der
Luftwaffe 102/VII.
61515
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 11. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 251.
61516
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
102/VIII,
am 22.11.1944 gestrichen.
61517
(25.11.1944-8.5.1945) 9.12.1944 15. Raumboots-Flottille R 409.
61518
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 Zollbefehlsstelle Genua-Nervi.
61519
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4212,
(23.4.1944-24.11.1944) 25.7.1944 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 676 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 24.8.1944 1. Batterie schwere
Flak-Abteilung 676 (o).
61520
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 5. Batterie leichte Flak-Abteilung
776 (o).
61521
(23.4.1944-24.11.1944) 27.10.1944 Admiral Adria
Quartiermeisterstab,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61522
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 IV. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 12
400 (b.mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 1.12.1944 gestrichen.
61523
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
311.
61524
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXX.
61525
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 13. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 218,
am 16.1.1945 gestrichen.
61526
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 2. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 6,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 gestrichen.
61527
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
506.
61528
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Boot S 112.
61529
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Verpflegungsamt 5.
Fallschirmjager-Division,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 Fallschirm-Verpflegungsamt 5,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Fallschirm-Verpflegungsamt 7.
61530
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 127.
61531
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Marine-K-Verbindungs-Stutzpunkt
Yimuiden.
61532
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 5. Artillerie-Trager-Flottille
8-Gruppe,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 gestrichen.
61533
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 190 (v).
61534
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6957,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.1.1945 3. Batterie leichte
Flak-Abteilung 743 (o).
61535
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 Stab II u. 4.-6. Batterie
Fallschirm-Artillerie-Regiment 3,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.6.1944 Stab II, 4.-6. Batterie u. Kolonne
Fallschirm-Artillerie-Regiment 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 Stab II, 4.-6. Batterie u. Kolonne
Fallschirm-Artillerie-Regiment 7.
61536
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Zielschiff Pionier.
61537
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 132.
61538
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 3. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 205,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 3. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 217.
61539
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 374 (o).
61540
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 3.
61541
(8.9.1943-22.4.1944) 19.4.1944 Flak-Gerate-Ausgabestelle 4/VI.
61542
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
510.
61543
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 316 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 13.1.1945 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 226 (o).
61544
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 238.
61545
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 15. Kompanie
Fallschirm-Lehr-Regiment,
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Lehr-Regiment,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Lehr-Regiment 21.
61546
(8.9.1943-22.4.1944) 30.3.1944 Flugmelde-Mess-Zug z.b.V. 22.
61547
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 6. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 190 (v).
61548
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 1. Batterie Flak-Lehr- u.
Versuchs-Abteilung 800.
61549
(23.4.1944-24.11.1944) 28.9.1944 Hilfszielschiff Kurassier.
61550
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kraftwagen-Zug der Luftwaffe
9.
61551
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
18/XI.
61552
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 Vorposten-Flottille Zaage VS 204,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 9. Vorposten-Flottille VS 204.
61553
(23.4.1944-24.11.1944) 30.6.1944 1. Kompanie schwere
Fallschirm-Werfer-Abteilung 21,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 1. Kompanie
Fallschirm-Werfer-Abteilung 21.
61554
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
763.
61555
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 Stab Jagdgeschwader 109,
(23.4.1944-24.11.1944) 1.12.1944 II. Gruppe Jagdgeschwader 103.
61556
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 5. NSKK-Transport-Kompanie (Flak).
61557
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Feld-Luftgau-Kommando
Belgien/Nordfrankreich 2. Staffel,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.11.1944 gestrichen.
61558
(23.4.1944-24.11.1944) 23.6.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 167.
61559
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 223.
61560
(8.9.1943-22.4.1944) 20.4.1944 Stab Landesschutzen-Bataillon der
Luftwaffe 4,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXI,
am 3.4.1945 gestrichen.
61561
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXXVIII.
61562
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
280.
61563
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Kfz.-Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 11/VII.
61564
(23.4.1944-24.11.1944) 9.12.1944 15. Raumboots-Flottille R 410.
61565
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 350
(o).
61566
(23.4.1944-24.11.1944) 3.7.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4219,
(23.4.1944-24.11.1944) 24.8.1944 2. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 678 (o).
61567
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
934,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 7. Batterie schwere
Flak-Abteilung 153 (o).
61568
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 10. Torpedoboots-Flottille TA 31,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61569
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 8. Staffel (Erganzung)
Kampf-Geschwader (J).
61570
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 484 (o).
61571
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 5. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Regiment 21.
61572
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 Luftwaffen-Bau-Kompanie z.b.V. 3
(Hiwi),
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 gestrichen.
61573
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 203.
61574
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 4. Staffel Jagdgeschwader 3.
61575
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 6. Batterie schwere Flak-Abteilung
503 (o).
61576
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 7397,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen.
61577
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 23. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 251.
61578
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
116/VII.
61579
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Feldlaboratorium der Luftwaffe 8.
61580
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 214.
61581
(23.4.1944-24.11.1944) 20.5.1944 Stab gemischte Flak-Abteilung 679
(v).
61582
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Po-Flottille.
61583
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 Stab Flak-Lehr- u.
Versuchs-Abteilung 700.
61584
(25.11.1944-8.5.1945) 8.1.1945 16. Raumboots-Flottille R 267.
61585
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 264.
61586
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 10. Batterie schwere
Flak-Abteilung 684 (o).
61587
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 14,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61588
(8.9.1943-22.4.1944) 27.3.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E 268/III.
61589
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 Fahrkolonne der Luftwaffe 30/VIII.
61590
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 4. Staffel Jagdgeschwader 51.
61591
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon IX.
61592
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Kolonne II
Fallschirm-Pionier-Regiment 21.
61593
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 Stab Fallschirm-Panzer-Regiment
Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 12.12.1944 Stab u. Feldgendarmerie-Trupp
Fallschirm-Panzer-Regiment Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 23.1.1945 Stab u. Feldgendarmerie-Trupp
Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Goring.
61594
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 3. Artillerie-Trager-Flottille
AF 56,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61595
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Sanitats-Kompanie 1.
Marine-Division.
61596
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
129/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61597
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 Vorposten-Flottille Zaage VS 303,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 9. Vorposten-Flottille VS 303.
61598
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 304.
61599
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 317
(o).
61600
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 134.
61601
(23.4.1944-24.11.1944) 15.6.1944 2. Kompanie L.S.-Abteilung der
Luftwaffe 15.
61602
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 2. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 4.
61603
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 14,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61604
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 380 (o).
61605
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 6. Batterie Flak-Regiment 32.
61606
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon II,
(25.11.1944-8.5.1945) 14.2.1945 gestrichen.
61607
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 9. Staffel Jagdgeschwader 300.
61608
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 3. Batterie schwere
Flak-Abteilung 144 (Eisenbahn).
61609
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6532.
61610
(23.4.1944-24.11.1944) 25.8.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
21/I.
61611
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 Regimentsstab Flieger-Regiment 93,
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Stab Feldersatz-Regiment
Fallschirm-AOK.
61612
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 7. Kompanie 1.
Marine-Bordflak-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 1. Kompanie 1.
Marine-Bordflak-Abteilung.
61613
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 5. Batterie gemischte
Fiak-Abteilung 656 (o).
61614
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 265.
61615
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
270,
(25.11.1944-8.5.1945) 14.4.1945 gestrichen.
61616
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 13. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 261.
61617
(8.9.1943-22.4.1944) 19.4.1944 Stab III u. Einheit
Fallschirmjager-Ersatz- u. Ausbildungs-Regiment 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 gestrichen.
61618
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Stab
Fallschirm-Panzerjager-Abteilung Hermann Goring.
61619
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXXVI.
61620
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 9959.
61621
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 Minenschiff Zeuss,
am 2.12.1944 gestrichen.
61622
(25.11.1944-8.5.1945) 8.1.1945 Marine-K-Verband Einsatzkommando 85.
61623
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 3. Sperrbrecher-Flottille
Sperrbrecher 24.
61624
(8.9.1943-22.4.1944) 3.3.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
71/XII,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61625
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 9. Batterie schwere
Flak-Abteilung 658 (o).
61626
(23.4.1944-24.11.1944) 8.6.1944 Flakwa.Werkstatt 25/XI (o).
61627
(25.11.1944-8.5.1945) 9.12.1944 15. Raumboots-Flottille R 411.
61628
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 7. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment Ob.d.L.
61529
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Lehrgruppe
Fallschirm-Waffenschule,
am 26.10.1944 gestrichen.
61630
(25.11.1944-8.5.1945) 20.3.1945 Panzerjager-Abteilung der 1.
Marine-Division.
61631
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 10. Batterie Flak-Regiment
Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 11. Batterie
Fallschirm-Flak-Regiment Hermann Goring.
61632
(23.4.1944-24.11.1944) 6.11.1944 3. Kompanie Sturn-Bataillon
Fallschirm-Armee.
61633
(8.9.1943-22.4.1944) 15.4.1944 4. Batterie schwere Flak-Abteilung
474 (o).
61634
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
495,
(25.11.1944-8.5.1945) 22.4.1945 2. Batterie schwere
Flak-Abteilung 541 (o).
61635
(23.4.1944-24.11.1944) 13.7.1944 1. Kompanie
Luftwaffen-Berge-Bataillon X.
61636
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Kolonne Fallschirm-Flak-Abteilung
6,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Kolonne
Fallschirm-Flak-Abteilung 7.
61637
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 14,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61638
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 III.Eisenbahn-Flakzug Stab IV
Fallschirm-Flak-Regiment Hermann Goring (Fuhrer-Flak-Abteilung),
(25.11.1944-8.5.1945) 2.1.1945 III. Eisenbahn-Flakzug
Fuhrer-Flak-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 III. Eisenbahn-Flakzug
Fuhrer-Flak-Regiment.
61639
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung
175,
am 21.10.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung 131.
61640
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 16,
(23.4.1944-24.11.1944) 24.11.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirm-Grenadier-Regiment 3 Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 Stab II, 5.-8. Kompanie u.
Versorgungs-Kompanie Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 3 Hermann
Goring.
61641
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Flottenkommando Fuhrungsstab,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 gestrichen.
61642
(8.9.1943-22.4.1944) 5.4.1944 Flakwaffen-Instandsetzungs-Werkstatt
2/XII (mot.).
61643
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
89/XI.
61644
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 3. Geleit-Flottillen-Kommando.
61645
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 1. Staffel Kampf-Geschwader 200,
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 4. Staffel Kampf-Geschwader 200,
(23.4.1944-24.11.1944) 19.7.1944 II. Gruppe Kampf-Geschwader 200,
am 28.11.1944 gestrichen.
61646
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 II. Abteilung Flugmelde-Regiment
93,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 II. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 211.
61647
(23.4.1944-24.11.1944) 15.12.1944 II. Gruppe Jagdgeschwader 400.
61648
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 1. Kompanie 5.
Marine-Kraftwagen-Eins.Abteilung ,
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 gestrichen.
61649
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 Melde-Kommando 166 (Marine).
61650
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 13. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 25.
61651
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 256,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.10.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 662 (o).
61652
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 1. Kompanie L.S.-Abteilung der
Luftwaffe 60.
61653
(23.4.1944-24.11.1944) 28.6.1944 1. Batterie leichte
Flak-Abteilung 914 (v).
61654
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 12. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 213.
61655
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
342,
am 23.4.1945 gestrichen.
61656
(8.9.1943-22.4.1944) 3.4.1944 5. Batterie Flak-Regiment 34.
61657
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 312.
61658
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 Kfz.-Instandsetzungs-Zug der
Luftwaffe 12/XVII.
61659
(23.4.1944-24.11.1944) 7.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
125/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61660
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 25,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 Stab u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Bataillon 67.
61661
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944
Feld-Luftnachrichten-Gerate-Ausgabe- u. Instandsetzungs-Stelle
Fallschirm-Armee-Nachrichten-Regiment 21,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944
Feld-Luftnachrichten-Gerate-Ausgabe- u. Instandsetzungs-Stelle
Fallschirm-AOK 1.
61662
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E
217/1.
61663
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Luftwaffen-Berge-Regiment z.b.V. 31.
61664
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
274.
61665
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 1. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 230.
61666
(23.4.1944-24.11.1944) 9.6.1944 3. Staffel Kampf-Geschwader 66,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 4. Staffel Kampf-Geschwader 66,
am 11.11.1944 gestrichen.
61667
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Stab u. 1.-5. Kompanie
Fallschirm-Feldersatz-Bataillon 5.
61668
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 2. Staffel Jagdgeschwader 400,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.6.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 2. Staffel Jagdgeschwader 400.
61669
(23.4.1944-24.11.1944) 8.7.1944 Luftnachrichten-Fernkabelbauzug 3.
61670
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 16,
(23.4.1944-24.11.1944) 24.11.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirm-Grenadier-Regiment 3 Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 Stab, 1.-4. u.
Versorgungs-Kompanie Fallschirm-Panzer-Aufklarungs-Abteilung 2 H.G.
61671
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 16. Batterie Flak-Regiment 155.
61672
(8.9.1943-22.4.1944) 13.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 6217,
am 6.5.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 6. Batterie Flak-Regiment 255,
am 7.12.1944 gestrichen.
61673
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
281,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 525 (Eisenbahn).
61674
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 Stab Marine-Grenadier-Regiment 5
(2. Division).
61675
(23.4.1944-24.11.1944) 28.5.1944 10. Batterie schwere
Flak-Abteilung 657 (o),
am 6.7.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 Flakscheinwerfer-Regimentsstab
188 (v),
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61676
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 2. Kompanie 5.
Marine-Kraftwagen-Eins.Abteilung ,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Marine-K-Verband Stab K-Regiment
(mot.) 1.
61677
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
346,
am 22.4.1945 gestrichen.
61678
(8.9.1943-22.4.1944) 5.4.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E 207/III
Platzkommando Rognan.
61679
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 17. Staffel (Erganzung)
Jagdgeschwader 1.
61680
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 19. Marine-Kraftfahr-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 17.1.1945 gestrichen.
61681
(25.11.1944-8.5.1945) 15.12.1944 Fallschirm-Aufklarungs-Kompanie 4.
61682
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 3. Batterie Flak-Abteilung 10
070 (b.mot.).
61683
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 Luftnachrichten-Kompanie z.b.V.
28.
61684
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 15,
(25.11.1944-8.5.1945) 14.4.1945 gestrichen.
61685
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Schlachterei-Kompanie 5.
Fallschirmjager-Division,
(23.4.1944-24.11.1944) 15.5.1944 Fallschirm-Schlachterei-Kompanie
5,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Fallschirm-Schlachterei-Kompanie
7.
61686
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung 100,
am 19.8.1944 Stab Luftnachrichten-Abteilung 169,
(25.11.1944-8.5.1945) 13.1.1945 Stab Luftnachrichten-Abteilung 148.
61687
(23.4.1944-24.11.1944) 5.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
279.
61688
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 10
071 (b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 2. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 919 (v),
am 24.1.1945 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 5.3.1945 2. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 919 (v).
61689
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 7. Staffel Jagdgeschwader 52.
61690
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Wetterberatungszentrale 1602.
61691
(23.4.1944-24.11.1944) 5.6.1944 3. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 218.
61692
(25.11.1944-8.5.1945) Grenz-Polizei-Kommissariat (G) Vordingborg.
61693
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 K-Flottille 267.
61694
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 7. Batterie leichte
Flak-Abteilung 733 (o).
61695
(8.9.1943-22.4.1944) 9.5.1944 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 13.
61696
(23.4.1944-24.11.1944) 28.11.1944 16. Raumboots-Flottille R 408.
61697
(23.4.1944-24.11.1944) 6.6.1944 Stab III u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 2.
61698
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 313.
61699
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Kolonne Fallschirmjager-Regiment
26.
61700
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 309.
61701
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Luftmunitions-Anstalt z.b.V. 7/XI.
61702
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 Grenz-Polizei-Kommissariat (G)
Helsingor.
61703
(25.11.1944-8.5.1945) 17.1.1945 I. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 5 (2. Division).
61704
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 3. Batterie leichte
Flak-Abteilung 865 (E-Trupp).
61705
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
296.
61706
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 27.
61707
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 4. Kompanie Fla-MG-Regiment der
Luftwaffe 200,
am 15.11.1944 gestrichen.
61708
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 I. Gruppe (Erganzung)
Kampf-Geschwader 1.
61709
(23.4.1944-24.11.1944) 18.5.1944 Feldlaboratorium der Luftwaffe 3.
61710
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
282.
61711
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 K-Flottille 268.
61712
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
384/XI,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.6.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
384/VI.
61713
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
939,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 5. Batterie leichte
Flak-Abteilung 358 (o).
61714
(23.4.1944-24.11.1944) 13.7.1944 mittlere Flak-Batterie z.b.V.
7091,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.8.1944 5. Batterie leichte
Flak-Abteilung 742 (o).
61715
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 7095.
61716
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 3. Kompanie 5.
Marine-Kraftwagen-Einsatz-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Marine-K-Verband u. 1.-4. Kompanie
Regiment (mot.) 1.
61717
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
65/III.
61718
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 11. Staffel (Erganzung)
Jagdgeschwader 2.
61719
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 15,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 gestrichen.
61720
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Stab II u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 4.
61721
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 695 (o).
61722
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 Stab 6. Marine-Bordflak-Abteilung.
61723
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
350.
61724
(8.9.1943-22.4.1944) 24.4.1944 2. Vorposten-Flottille G-Gruppe
Kommando,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.2.1945 Hafenschutz-Flottille Oslo
D-Gruppe.
61725
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 314.
61726
(25.11.1944-8.5.1945) 8.1.1945 5. Staffel Nacht-Jagdgeschwader 11.
61727
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 Grenz-Polizei-Kommissariat (G)
Hadsund.
61728
(23.4.1944-24.11.1944) 4.7.1944 Fliegerhorst-Kommandantur E
212/III Platzkommando Kaamanen,
(25.11.1944-8.5.1945) 30.1.1945 gestrichen.
61729
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Kfz.-Instandsetzungs-Kompanie der
Luftwaffe 6/VIII.
61730
(8.9.1943-22.4.1944) 11.5.1944 2. Batterie leichte Flak-Abteilung
82 (mot.).
61731
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Stab II Fallschirm-Jagd-Brigade.
61732
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 1. Staffel Jagdgeschwader 106.
61733
(23.4.1944-24.11.1944) 27.8.1944 25. Kompanie
Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment Sudost.
61734
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 K-Flottille 269.
61735
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 NSKK-Kolonne der Luftwaffe 364.
61736
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 3. Staffel Kroat. Jagd-Gruppe 1,
(23.4.1944-24.11.1944) 21.10.1944 gestrichen.
61737
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 14
060.
61738
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 1. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 351.
61739
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 37.
61740
(23.4.1944-24.11.1944) 9.10.1944 Kfz.-Werkstatt-Zug der Luftwaffe
103/XVII.
61741
keine Zuteilung.
61742
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 Seenot-Flottille der Luftwaffe 80.
61743
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 Stab 2.
Marine-Feuerschutz-Abteilung,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie 2.
Marine-Feuerschutz-Abteilung.
61744
keine Zuteilung.
61745
(23.4.1944-24.11.1944) 21.9.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
119/XVII,
am 22.11.1944 gestrichen.
61746
keine Zuteilung.
61747
(8.9.1943-22.4.1944) 6.3.1944 6. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung z.b.V. 22,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.1.1945 6. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung 22.
61748
keine Zuteilung.
61749
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Stab III u. 7.-9. Batterie u.
Kolonne III Fallschirm-Artillerie-Regiment 5.
61750
keine Zuteilung.
61751
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 16. Raumboots-Flottille R 406.
61752
(23.4.1944-24.11.1944) 17.8.1944 Kommando Flughafenbereich 28/III.
61753
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 164.
61754
keine Zuteilung.
61755
(23.4.1944-24.11.1944) 28.6.1944 Luftwaffen-Lazarett 13/XI.
61756
keine Zuteilung.
61757
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 Stab I
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment 2 Hermann Goring.
61758
(8.9.1943-22.4.1944) 3.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 057,
(8.9.1943-22.4.1944) 26.4.1944 2. Batterie schwere Flak-Abteilung
598 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 2. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 598 (v).
61759
keine Zuteilung.
61760
keine Zuteilung.
61761
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 Stab II, 4.-6. Batterie V.
Kolonne II Fallschirm-Artillerie-Regiment 7.
61762
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Infanterie-Bataillon der Luftwaffe 6,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61763
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 1. Kompanie
Luftwaffen-Bau-Bataillon 9/VIII.
61764
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 Luftwaffen-Infanterie-Kompanie
102,
am 16.1.1945 gestrichen.
61765
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakscheinwerfer-Batterie z.b.V.
8458,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.9.1944 3. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 189 (o).
61166
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6513.
61767
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 4. Kompanie 5.
Marine-Kraftwagen-Einsatz-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Marine-K-Verband Stab IV.
Abteilung K-Regiment (mot.) 1,
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Marine-K-Verband Stab IV.
Abteilung u. 1.-5. Kompanie K-Regiment (mot.) 1,
(25.11.1944-8.5.1945) 26.3.1945 Marine-K-Verband Stab IV.
Abteilung u. 1.-4. Kompanie K-Regiment (mot.) 1, [5. Kompanie
wurde Ep.Nr.62809].
61768
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 9949.
61769
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 Munitions-Ausgabestelle der
Luftwaffe 14/VI.
61770
keine Zuteilung.
61771
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Stab 1 u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 17,
(23.4.1944-24.11.1944) 28.10.1944 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment Hubner,
(25.11.1944-8.5.1945) 4.4.1945 Stab I u. 1.-4. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 24.
61772
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 315.
61773
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Infanterie-Bataillon der Luftwaffe 82.
61774
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 4. Batterie schwere Flak-Abteilung
487 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 4. Batterie schwere Flak-Abteilung
487 (v).
61775
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 6. Batterie schwere
Flak-Ersatz-Abteilung 51,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 9. Batterie Flak-Regiment 39.
61776
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 II. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 5 (2. Marine-Division).
61777
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 13 200
(b.mot.),
am 7.12.1944 gestrichen.
61778
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 14
090.
61779
(25.11.1944-8.5.1945) 30.1.1945 Munitions-Ausgabestelle der
Luftwaffe 10/VII.
61780
keine Zuteilung.
61781
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
289.
61782
(8.9.1943-22.4.1944) 13.3.1944 1. Batterie schwere Flak-Abteilung
327 (v),
(23.4.1944-24.11.1944) 29.8.1944 1. Batterie schwere
Flak-Abteilung 327 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 264 (o).
61783
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 Rollfeldherrichtungs-Kolonne 6.
61784
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 6450.
61785
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 K-Flottille 270.
61786
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Nachschub-Kompanie 6.
Fallschirmjager-Division,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.7.1944 3. Kompanie
Fallschirm-Nachschub-Abteilung 21,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 3. Kompanie
Fallschirm-Nachschub-Bataillon 21.
61787
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 16. Raumboots-Flottille R 407.
61788
(23.4.1944-24.11.1944) 20.9.1944 4. Batterie Flak-Abteilung 10
081 (b.mot.).
61789
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie
Luftwaffen-Festungs-Bataillon XXVIII.
61790
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 21. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 351.
61791
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
140/III,
61792
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 6. Staffel Kampf-Geschwader 53.
61793
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 3. Batterie Flak-Abteilung 13 400
(b.mot.).
61794
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4225,
(25.11.1944-8.5.1945) 2.1.1945 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 515 (V).
61795
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 4. Batterie schwere Flak-Abteilung
485 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 23.4.1945 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 486 (o).
61796
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 5. Kompanie 5.
Marine-Kraftwagen-Einsatz-Abteilung,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 gestrichen.
61797
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 10. Batterie
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment 1 Hermann Goring.
61798
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 Sonderflak-Batterie 9.
Marine-Flak-Regiment.
61799
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 19.
61800
keine Zuteilung.
61801
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 316.
61802
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 2. Batterie leichte
Flak-Abteilung 894 (v).
61803
(8.9.1943-22.4.1944) 30.3.1944 6. Kompanie
Flugmelde-Mess-Abteilung z.b.V. 21,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen.
61804
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Fallschirm-Artillerie-Kommandeur
12.
61805
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Regimentsstab
Fallschirm-Artillerie-Regiment 11.
61806
(8.9.1943-22.4.1944) 15.4.1944 Platzkommando Boergoend der
Fliegerhorst-Kommandantur A 104/XVII,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.5.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 10
080 (b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 19.1.1945 gestrichen.
61807
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 G.M. 1 u.
Sauerstoff-Transport-Kolonne 2/VII.
61808
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
144/III.
61809
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 chemische Untersuchungsstelle
Fallschirm-AOK 1.
61810
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
105/VIII,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
106/VIII.
61811
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 6. Staffel Jagdgeschwader 300,
am 7.10.1944 1. Staffel Nacht-Jagdgeschwader 11,
(25.11.1944-8.5.1945) 11.2.1945 8. Staffel Nacht-Jagdgeschwader
11.
61812
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 8. Sperrbrecher-Flottille
Sperrbrecher 190.
61813
(8.9.1943-22.4.1944) 3.3.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
63/XII.
61814
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 Stab Marine-Grenadier-Regiment 6
(2. Marine-Division).
61815
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 18. Batterie
Fallschirm-Flak-Regiment Hermann Goring.
61816
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 Stab III u. 7.-9. Batterie
Fallschirm-Artillerie-Regiment 3,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.6.1944 Stab III u. 7.-9. Batterie u.
Kolonne III Fallschirm-Artillerie-Regiment 3,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 Stab III, 7.-9. Batterie u.
Kolonne III Fallschirm-Artillerie-Regiment 12.
61817
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 13. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 21.
61818
(23.4.1944-24.11.1944) 1.11.1944 Stab Marine-Flak-Abteilung 717,
(25.11.1944-8.5.1945) 20.12.1944 Stab u. Einheit
Marine-Flak-Abteilung 717.
61819
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 II. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 12
400 (b.mot.),
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 gestrichen.
61820
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 37.
61821
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 7. Staffel Jagdgeschwader 7,
am 11.2.1945 7. Staffel Jagdgeschwader 3.
61822
(23.4.1944-24.11.1944) 26.5.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
411,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 6. Batterie schwere
Flak-Abteilung 243 (o).
61823
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 3. Staffel Jagdgeschwader 301.
61824
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 Lazarettschiff Wurzburg.
61825
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 11. U-Jagd-Flottille U.J. 1116,
(25.11.1944-8.5.1945) 9.12.1944 gestrichen.
61826
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 6447,
(23.4.1944-24.11.1944) 16.6.1944 4. Batterie schwere
Flak-Abteilung 684 (o).
61827
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Stab 6. Fallschirmjager-Division.
61828
(25.11.1944-8.5.1945) 8.1.1945 Stab u. 1.-4. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 3 Hermann Goring.
61829
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 38.
61830
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 252,
(23.4.1944-24.11.1944) 11.10.1944 7. Batterie schwere
Flak-Abteilung 307 (o).
61831
(23.4.1944-24.11.1944) 29.9.1944 Flak-Gerate-Ausgabestelle 103/I,
am 27.11.1944 gestrichen.
61832
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 12. Staffel Jagdgeschwader 52.
61833
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
907,
(23.4.1944-24.11.1944) 14.7.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 655 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 5. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 655 (o).
61834
keine Zuteilung.
61835
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 4. Batterie Flak-Abteilung 11 900
(b.mot.),
am 29.8.1944 gestrichen,
(23.4.1944-24.11.1944) 10.11.1944 3. Batterie Flak-Regiment 18.
61836
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Stab
Fallschirm-Panzerjager-Abteilung 11.
61837
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 13. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 39.
61838
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 7399.
61839
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 Marine-Artillerie-Waffen-Kommando
Lenvik.
61840
keine Zuteilung.
61841
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 Transport-Kolonne der Luftwaffe
160/XI,
(25.11.1944-8.5.1945) 30.12.1944 gestrichen.
61842
(23.4.1944-24.11.1944) 26.5.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
409,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.11.1944 4. Batterie schwere
Flak-Abteilung 643 (o).
61843
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 10. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 233.
61844
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Generalkommando Flak-Korps V.
61845
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 7. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 230.
61846
(23.4.1944-24.11.1944) 23.5.1944 Kriegslazarett der Luftwaffe
1/VIII,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 Luftwaffen-Lazarett 2/V.
61847
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6551.
61848
(8.9.1943-22.4.1944) 15.4.1944 5. Staffel
Flieger-Verbindungs-Geschwader 2,
am 71.4.1944 35. Staffel Flieger-Verbindungs-Geschwader 2.
61849
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 I. Gruppe Jagdgeschwader 102.
61850
keine Zuteilung.
61851
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 I. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 6 (2. Marine-Division).
61852
(8.9.1943-22.4.1944) 20.4.1944 5. Kompanie
Landesschutzen-Bataillon der Luftwaffe 4,
(25.11.1944-8.5.1945) 3.4.1945 gestrichen.
61853
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 OKL-Inspektion des ostvolkischen
Personals.
61854
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 Regimentsstab
Fallschirmjager-Regiment 18.
61855
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 3. Kompanie
Fallschirm-Pionier-Bataillon 7.
61856
keine Zuteilung.
61857
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 3. Batterie Flak-Abteilung 12 100
(b.mot.).
61858
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 317.
61859
(23.4.1944-24.11.1944) 9.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
103/VIII.
61860
keine Zuteilung.
61861
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Stab
Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 11.
61862
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Infanterie-Bataillon der Luftwaffe 41.
61863
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945
Luftnachrichten-Verbindungs-Kompanie z.b.V. 73.
61864
(8.9.1943-22.4.1944) 3.4.1944 Luftwaffen-Sanitats-Zug 1/IV.
61865
(23.4.1944-24.11.1944) 10.7.1944 Luftnachrichten-technischer
Arbeitsstab 28.
61866
(25.11.1944-8.5.1945) 23.12.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6541.
61867
(23.4.1944-24.11.1944) 28.7.1944 Wetterbeobachtungsschiff 11,
(25.11.1944-8.5.1945) 22.1.1945 gestrichen.
61868
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10 355.
61869
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Stab Flak-Abteilung 11 200
(b.mot.).
61870
keine Zuteilung.
61871
(25.11.1944-8.5.1945) 18.12.1944 III. Abteilung
Luftnachrichten-Regiment 232.
61872
(23.4.1944-24.11.1944) 30.6.1944 4. Kompanie schwere
Fallschirm-Werfer-Abteilung 21,
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 4. Kompanie
Fallschirm-Werfer-Abteilung 21.
61873
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 14. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 16.
61874
(8.9.1943-22.4.1944) 16.3.1944 3. Staffel Nahaufklarungs-Gruppe
11,
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 19.1.1945 3. Raumboots-Flottillen-Kommando.
61875
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 12. Staffel
Nacht-Jagdgeschwader 6.
61876
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 II. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 6 (2. Marine-Division).
61877
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Werft-Abteilung der Luftwaffe
69/III.
61878
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 4. Batterie Flak-Regiment 46,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen.
61879
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 10. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 2 Hermann Goring.
61880
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 leichte Flak-Batterie z.b.V. 6517.
61881
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 Marine-Artillerie-Waffen-Kommando
Stamsund.
61882
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 8. Kompanie
Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment 93,
am 21.10.1944 gestrichen.
61883
(23.4.1944-24.11.1944) 9.6.1944 III. Gruppe Zerstorer-Geschwader
101,
(25.11.1944-8.5.1945) 29.4.1945 II. Gruppe Jagdgeschwader 106.
61884
(23.4.1944-24.11.1944) 29.7.1944 Luftnachrichten- Kompanie
z.b.V.39.
61885
(23.4.1944-24.11.1944) 12.7.1944 Marine-Nachrichtenmittellager
Gravenstein.
61886
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 318.
61887
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 1072,
am 27.11.1944 gestrichen.
61888
(8.9.1943-22.4.1944) 21.4.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 6447,
(23.4.1944-24.11.1944) 7.6.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
900,
(23.4.1944-24.11.1944) 16.6.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 684 (o).
61889
(23.4.1944-24.11.1944) 1.11.1944 11. Vorposten-Flottille V 1112.
61890
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Regimentsstab Fallschirm-Ersatz-
u. Ausbildungs-Regiment 3 Hermann Goring.
61891
(8.9.1943-22.4.1944) 24.4.1944 24. Landungs-Flottille 8. Gruppe,
(23.4.1944-24.11.1944) 10.10.1944 7. Artillerie-Trager-Flottille
2. Gruppe.
61892
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 25. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 353.
61893
(25.11.1944-8.5.1945) 19.12.1944 6. Batterie
Marine-Artillerie-Abteilung 134.
61894
(23.4.1944-24.11.1944) 16.5.1944 3. Kompanie
Panzer-Aufklarungs-Abteilung Hermann Goring,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.7.1944 3. Kompanie
Fallschirm-Panzer-Aufklarungs-Abteilung Hermann Goring.
61895
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 Seenotgru. 81 der Luftwaffe.
61896
(25.11.1944-8.5.1945) 18.12.1944 Stab u. 1.-5. Kompanie
Fallschirm-Feldersatz-Bataillon 4.
61897
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
457.
61898
(23.4.1944-24.11.1944) 27.5.1944 Stab Marine-Flak-Abteilung 227,
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 Stab u. 1.-8. Batterie
Marine-Flak-Abteilung 227.
61899
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 13. Staffel (Erganzung)
Jagdgeschwader 2.
61900
keine Zuteilung.
61901
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 Stab Schlacht-Geschwader 104.
61902
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 2. Staffel J.Gruppe 30.
61903
(8.9.1943-22.4.1944) 4.5.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 144.
61904
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 ROA-Verbindungs-Staffel 14.
61905
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 Fallschirm-Kampfbeobachter-Staffel
1.
61906
(23.4.1944-24.11.1944) 5.6.1944 3. Staffel Jagdgeschwader 102.
61907
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 3. Batterie leichte
Flak-Abteilung 827 (o).
61908
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 IV. Fl.K.Trupp Flak-Abteilung 11
700 (b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 gestrichen.
61909
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 11. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 351,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen, wurde Fp.Nr. 29206.
61910
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 Instandsetzungs-Zug (bo.) (Flak)
2/VI.
61911
(23.4.1944-24.11.1944) 20.6.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
104/XI.
61912
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 319.
61913
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 180,
am 19.8.1944 2. Kompanie Luftnachrichten-Abteilung 169.
61914
(23.4.1944-24.11.1944) 28.5.1944 6. Batterie Luftsperr-Abteilung
101 (o).
61915
(25.11.1944-8.5.1945) 15.1.1945 7. Batterie
Marine-Artillerie-Abteilung 134.
61916
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 2. Kraftfahr-Kompanie 5.
Fallschirmjager-Division,
(23.4.1944-24.11.1944) 27.6.1944 Fallschirm-Kraftfahr-Kompanie 52.
61917
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 Stab Marine-Grenadier-Regiment 7
(2. Marine-Division).
61918
(23.4.1944-24.11.1944) 18.8.1944 Stab I Fla-MG-Regiment der
Luftwaffe 200,
am 15.11.1944 gestrichen.
61919
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 1. Kompanie
Fallschirm-Sanitats-Abteilung 11.
61920
keine Zuteilung.
61921
(23.4.1944-24.11.1944) 28.7.1944 Wetterbeobachtungsschiff 12.
61922
keine Zuteilung.
61923
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
756.
61924
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 1. Kompanie L.S.-Abteilung 59.
61925
(8.9.1943-22.4.1944) 14.4.1944 Werft-Abteilung der Luftwaffe
107/III.
61926
keine Zuteilung.
61927
keine Zuteilung.
61928
(23.4.1944-24.11.1944) 2.10.1944 I. Gruppe Nacht-Jagdgeschwader 11.
61929
keine Zuteilung.
61930
(23.4.1944-24.11.1944) 1.6.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 18,
(23.4.1944-24.11.1944) 1.11.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment Erdmann,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 Stab 7. Fallschirmjager-Division.
61931
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 mittl. Flak-Batterie z.b.V. 6962.
61932
(25.11.1944-8.5.1945) 16.12.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
323.
61933
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 Werft-Abteilung der Luftwaffe 9/I.
61934
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 2. Batterie Flak-Abteilung 11 800
(b.mot.),
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 gestrichen.
61935
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 3. Batterie
Fallschirm-Panzer-Artillerie-Regiment 1 Hermann Goring.
61936
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
948,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 9. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 655 (o).
61937
keine Zuteilung.
61938
(23.4.1944-24.11.1944) 25.5.1944 Bergnot-Kommando36.
61939
keine Zuteilung.
61940
keine Zuteilung.
61941
(8.9.1943-22.4.1944) 18.4.1944 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 12,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 4.4.1945 15. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 12.
61942
(25.11.1944-8.5.1945) 12.2.1945 Ostpropaganda-Ausbildungs- u.
Ersatz- Kompanie der Luftwaffe.
61943
keine Zuteilung.
61944
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 320.
61945
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 I. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 7 (2. Marine-Division).
61946
(25.11.1944-8.5.1945) 24.1.1945 Bau-Kolonne
Luftwaffen-Bau-Bataillon 6/VII.
61947
keine Zuteilung.
61948
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 4208,
(23.4.1944-24.11.1944) 25.7.1944 1. Batterie gemischte
Flak-Abteilung 675 (v).
61949
(25.11.1944-8.5.1945) 1.3.1945 2. Kompanie
Luftgau-Nachrichten-Abteilung 1.
61950
keine Zuteilung.
61951
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 4. Raumboots-Flottille R 150.
61952
(8.9.1943-22.4.1944) 25.4.1944 Stab schwere Flak-Abteilung 488 (o),
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 Stab schwere Flak-Abteilung 488
(v).
61953
(23.4.1944-24.11.1944) 30.10.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie
Fallschirmjager-Regiment 16.
61954
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
622.
61955
(23.4.1944-24.11.1944) 26.8.1944 2. Batterie schwere
Flak-Abteilung 317 (o).
61956
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 Landesschutzen-Zug der Luftwaffe
291/XI,
am 13.2.1945 gestrichen.
61957
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 Stab 1 u. 1.-4. Kompanie
Fallschirm-Ersatz- u. Ausbildungs-Regiment Hermann Goring.
61958
(25.11.1944-8.5.1945) 13.12.1944 10. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 4 Hermann Goring,
(25.11.1944-8.5.1945) 11.2.1945 14. Kompanie
Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 4 Hermann Goring.
61959
(8.9.1943-22.4.1944) 29.3.1944 Kolonne Fallschirmjager-Regiment 13.
61960
keine Zuteilung.
61961
(23.4.1944-24.11.1944) 7.11.1944 16. Staffel Jagdgeschwader 27.
61962
keine Zuteilung.
61963
(8.9.1943-22.4.1944) 6.4.1944 Fliegerhorst-Kommandantur A 111/III.
61964
keine Zuteilung.
61965
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 2. Staffel Kampf-Geschwader 40.
61966
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 Stab Flak-Abteilung 12 400
(b.mot.).
61967
(23.4.1944-24.11.1944) 4.12.1944 13. Kompanie
Luftnachrichten-Regiment 211.
61968
(23.4.1944-24.11.1944) 1.11.1944 13. Raumboots-Flottille R 252.
61969
(25.11.1944-8.5.1945) 16.3.1945 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
215.
61970
keine Zuteilung.
61971
(23.4.1944-24.11.1944) 7.7.1944 Nebel-Kompanie der Luftwaffe 71
(o),
(23.4.1944-24.11.1944) 4.8.1944 Nebel-Kompanie der Luftwaffe 71,
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 gestrichen.
61972
keine Zuteilung.
61973
(8.9.1943-22.4.1944) 31.3.1944 Flakscheinwerfer-Regimentsstab 113
(o).
61974
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Marine-Nebel-Kompanie Libau.
61975
(23.4.1944-24.11.1944) 3.6.1944 Stab III u. 7.-9. Batterie
Fallschirm-Artillerie-Regiment 4,
(23.4.1944-24.11.1944) 6.6.1944 Stab III, 7.-9.Batterie V. Kolonne
III Fallschirm-Artillerie-Regiment 4,
(25.11.1944-8.5.1945) 8.2.1945 gestrichen,
(25.11.1944-8.5.1945) 27.2.1945 Stab III u. Einheit
Fallschirm-Artillerie-Regiment 3.
61976
keine Zuteilung.
61977
(25.11.1944-8.5.1945) 5.1.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 9948.
61978
(8.9.1943-22.4.1944) 27.4.1944 Stab u. 1.-4. Kompanie
Luftwaffen-Jager-Bataillon z.b.V. 4.
61979
(25.11.1944-8.5.1945) 17.2.1945 leichte Flak-Batterie z.b.V. 7116.
61980
(25.11.1944-8.5.1945) 30.1.1945 3. Batterie Flak-Kampf-Abteilung
I/XI.
61981
(25.11.1944-8.5.1945) 17.3.1945 II. Bataillon
Marine-Grenadier-Regiment 7 (2. Marine-Division).
61982
(23.4.1944-24.11.1944) 28.7.1944 Wetterbeobachtungsschiff 14.
61983
(23.4.1944-24.11.1944) 17.5.1944 5. Staffel Kampf-Geschwader 302,
am 19.7.1944 gestrichen.
61984
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 5. Batterie schwere
Flak-Abteilung 387 (o).
61985
keine Zuteilung.
61986
(23.4.1944-24.11.1944) 7.10.1944 11. Staffel Jagdgeschwader 52.
61987
(8.9.1943-22.4.1944) 24.4.1944 Hilfszielschiff Nordland.
61988
(23.4.1944-24.11.1944) 22.11.1944 schwere Flak-Batterie z.b.V. 10
956.
61989
(23.4.1944-24.11.1944) 1.8.1944 1. Staffel Jagdgeschwader 200,
am 15.11.1944 gestrichen.
61990
(25.11.1944-8.5.1945) 27.12.1944 Luftnachrichten-Verbindungs-Zug
(See).
61991
(23.4.1944-24.11.1944) 23.8.1944 Flakscheinwerfer-Batterie
z.b.V.8457,
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 2. Batterie
Flakscheinwerfer-Abteilung 189 (o).
61992
(23.4.1944-24.11.1944) 29.5.1944 Zielschiff Askari.
61993
(23.4.1944-24.11.1944) 12.9.1944 Transport-Begleit-Kompanie der
Luftwaffe 3/III.
61994
(8.9.1943-22.4.1944) 12.4.1944 4. Batterie Flak-Regiment 2.
61995
(23.4.1944-24.11.1944) 31.9.1944 K-Flottille 416.
61996
(23.4.1944-24.11.1944) 6.12.1944 4. Raumbocts-Flottille R 268.
61997
(23.4.1944-24.11.1944) 26.7.1944 2. Kompanie
Luftnachrichten-Abteilung 30,
(23.4.1944-24.11.1944) 17.11.1944 1. Kompanie
Fallschirm-Nachrichten-Abteilung 7.
61998
(23.4.1944-24.11.1944) 17.10.1944 5. Staffel Jagdgeschwader 117,
am 15.11.1944 7. Staffel Jagdgeschwader 102.
61999
(25.11.1944-8.5.1945) 16.1.1945 Ladeplatz des
Wehrertuchtigungslagers Fakse.